Το σχολείο μαςΤο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας είναι δομή της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Για την εγγραφή σ’ αυτό απαραίτητη είναι η σχετική γνωμάτευση του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., η οποία ορίζει το συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο ως το πλέον κατάλληλο για το μαθητή.

α) στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (ΕΕΓ) εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στο οποίο η φοίτηση περιλαμβάνει πέντε τάξεις. Στο γυμνάσιο αυτό εφαρμόζεται πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Το ΕΕΓ ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι ισότιμο με τα Ειδικά Γυμνάσια, χορηγεί δε, στο πέρας της Δ΄ τάξης, τίτλο Απολυτηρίου Γυμνασίου και
στην Ε΄ τάξη, πτυχίο με Επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2β.
Στην Ε΄ τάξη θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση, με την υποστήριξη των σχολικών συνεταιρισμών με στόχο τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.
Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τη φοίτησή του, εγγράφεται στη Β΄ τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου (ημερήσιου ή Εσπερινού), κατόπιν εισήγησης του ΚΕΔΔΥ, σε ειδικότητα αντίστοιχης ομάδας προσανατολισμού. Σε περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να φοιτήσει σε
ειδικότητα διαφορετικής ομάδας προσανατολισμού, ενώ έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, θα εγγραφεί στην Α΄ τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου ή του Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου.

β) στο Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΕΛ) εγγράφονται απόφοιτοι του Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων. Η φοίτηση περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις κατ’ αντιστοιχία με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο. Στο ΕΕΛ χορηγείται στους αποφοίτους τίτλος απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 3. (Ν.4186/13 αρ.28, όπως τροποποιήθηκε η υπ. γ΄ της παρ. 1 του άρ. 8 του ν. 3699/2008).


Στο σχολείο λειτουργούν δύο τομείς:
 • Το πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.
 • Λειτουργούν ολιγομελή τμήματα και τα μαθήματα γίνονται με τη χρήση διαδραστικών πινάκων.
 • Προβλέπεται υποστήριξη μαθητών με προβλήματα όρασης και ακοής.
 • Υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα.
 • Λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριοφυσικοθεραπευτήριο και  εργοθεραπευτήριο.
 • Η κοινωνική υπηρεσία (ψυχολόγοςκοινωνική λειτουργός) υποστηρίζει τόσο τους μαθητές όσο και τους γονείς.
 • Δωρεάν μετακίνηση των μαθητών με ταξί ή με λεωφορεία του δήμου.

Στην σχολική μονάδα πραγματοποιούνται:
 • Προγράμματα Αγωγής Υγείας
 • Αγωγής Σταδιοδρομίας
 • Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και
 • ευρωπαϊκά προγράμματα Comenius
με στόχο τη συμπλήρωση της βασικής παιδείας, την καλλιέργεια και ενδυνάμωση δεξιοτήτων απαραίτητων για την κοινωνική ένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών.